Obeležavanje (mikročipovanje) pasa i mačaka

Obeležavanje pasa i mačaka mikročipom podrazumeva aplikaciju trajnog radio implanta u telo životinje. Sama intervencija je kratkotrajna, gotovo bezbolna i poptuno u skladu sa principima dobrobiti životinja, za razliku od drugih vidova obeležavanja životinja poput žigosanja, tetoviranja, rovašenja, postavljanja ušnih markica i dr. Obeležavanju podležu svi novorođeni psi i mačke koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to najkasnije 90 dana od datuma rođenja, odnosno prilikom prve vakcinacije protiv virusnih bolesti, tj. pre napuštanja legla. Takođe, važno je napomenuti da je ovakav vid obeležavanja životinja i čin odgovornog vlasništva, ali je i zakonski regulisano i obavezno za sve držaoce pasa i mačaka. Trajno obeležavanje i identifikacija su ujedno i dokaz o vlasništvu kućnog ljubimca, što olakšava pronalaženje vlasnika ako se ljubimac slučajno izgubi. Takođe, sve obeležene životinje se nalaze u jedinstvenom centralnom registru.

 

 

OBELEŽAVANJE

Samo obeležavanje vrši ovlašćeni obeleživač, a to je veterinar sa licencom u sklopu veterinarske ambulante, stanice ili klinike. Obeležavanje, pasoš, Veterinarska ambulanta Diamond pet, Detelinara, Novi Sad, dezurni veterinar, hitne intervencije, izlazak na teren, psi, macke, veterinarObeležavanje se vrši implantacijom mikročipa, potkožno, sa leve strane vrata psa ili mačke. Sam mikročip se nalazi u igli uz pomoć koje se on i ubacuje ispod kože. Mikročip, odnosno njegov broj se može lako očitati uz pomoć čitača mikročipovačipova koji se specijalno u ove svrhe koriste u veterini. Aplikacija čipa je jednokratna, a mikročip, s obzirom da je trajan, prati psa, odnosno mačku, do kraja života.

 

 

 

MIKROČIPOVI

Mikročipovi za obeležavanja pasa i mačaka moraju biti u skladu sa ISO standardima 11784 i 11785 i sastoje se od jedinstvenog petnaestocifrenog broja od kojih su prve tri cifre 688, i predstavljaju kod Republike Srbije, četvrta cifra je uvek nula, peta i šesta cifra se dobijaju oduzimanjem od broja 991 ICAR standarda proizvođača, a sedma do petnaeste cifre predstavljaju jedinstveni identifikacioni broj životinje.Obeležavanje, pasoš, Veterinarska ambulanta Diamond pet, Detelinara, Novi Sad, dezurni veterinar, hitne intervencije, izlazak na teren, psi, macke, veterinar

Sami mikročipovi koji se aplikuju moraju biti odgovarajućeg kvaliteta i standarda, potpuno inertni i bezobasni po zdravlje životinje. Oni su veličine zrna pirinča i manji, i ni na koji način ne mogu štetiti zdravlju životinje, kao ni menjanju njenog izgleda i ponašanja.

Pošto je životinja na propisan način obeležena, svi njeni podaci, kao i podaci o vlasniku se unose u Centralnu bazu podataka.

 

 

CENTRALNA BAZA

Centralna baza se vodi u elektronskoj formi od strane Ministarstva nadležnog za poslove u veterini, i u skladu sa zakonom. Centralna baza sadrži podatke o vlasniku (ime, prezime, adresa, JMBG, broj telefona, broj pasoša za strane državljane). Ukoliko je vlasnik pravno lice podaci sadrže i PIB i podatke o sedištu firme. Takođe, baza sadrži podatke i o mikročipovima, izdatim Pasošima, veterinarskoj stanici, ili ambulanti, ovlašćenoj za poslove obeležavanja, kao i Registar pasa i mačaka. Podatke u Centralnu bazu unosi sam ovlašćeni obeleživač, a uvid u istu, pored ovlašćenog obeleživača, ima još i veterinarski inspektor, kao i drugo lice na svoj zahtev, u skladu sa zakonom.

 

REGISTAR PASA I MAČAKA

 

Registar pasa i mačaka obuhvata sve podatke o obeleženoj životinji kao što su ime, rasa, pol, datum rođenja, boju dlake, broj mikročipa, datum mikročipovanja, istoriju vakcinacije protiv besnila, serijski broj Pasoša, datum izdavanja Pasoša, podatke o sterilizaciji i o eventualnim nanesenim povredama čoveku ili drugoj životinji, kao i datum i razlog odjave iz Centralne baze.Obeležavanje, pasoš, Veterinarska ambulanta Diamond pet, Detelinara, Novi Sad, dezurni veterinar, hitne intervencije, izlazak na teren, psi, macke, veterinar

 

 

 

 

 

PASOŠ

Pasoš predstavlja jedinstveni identifikacioni dokument životinje koji je prati tokom čitavog života. On se vlasniku psa/mačke izdaje po izvršenom obeležavanju životinje.

Sam izgled Pasoša je uniforman, dvojezičan, i sadrži podatke o:

 • vlasniku (strana 1: ime, prezime, adresu, poštanski broj, grad, zemlju i JMBG),
 • životinji (strana 2: ime, vrstu, rasu, pol, datum rođenja, boju i tip dlake), o
 • obeležavanju životinje (strana 3: broj mikročipa, datum obeležavanja, lokaciju mikročipa, naziv veterinarske ambulante/stanice koja je izvršila obeležavanje, ime i prezime veterinara koji je izvršio obeležavanje),
 • o vakcinaciji protiv besnila (strane 4-7: proizvođač i naziv vakcine, serijski broj vakcine, datum vakcinacije i rok važenja, potpis i pečat veterinara),
 • podatke o rezultatima serološkog ispitivanja na besnilo (strane 8 i 9),
 • podatke o tretmanima protiv krpelja (strane 10 i 11: ime proizvođača i naziva proizvoda kojim je tretirana životinja, datum i vreme aplikacije sredstva, pečat i potpis veterinara),
 • podatke o tretmanima protiv pantljičare (strane 12 i 13: ime proizvođača i naziva proizvoda kojim je tretirana životinja, datum i vreme aplikacije sredstva, pečat i potpis veterinara),
 • podatke o vakcinacijama protiv drugih bolesti (strane 14 i 15: proizvođač i naziv vakcine, serijski broj vakcine, datum vakcinacije i rok važenja, potpis i pečat veterinara)
 • podatke o kliničkim pregledima (strana 16: izjava da je životinja u dobrom zdravstvenom stanju i sposobna za prevoz do odredišnog mesta, datum, pečat i potpis veterinara)
 • podatke o izdavanju Pasoša za životinje (strana 17: ime i prezime veterinara koji je izdao pasoš, ime i prezime vlasnika/držaoca životinje, njihovi potpisi, pečat i datum
 • ostali podaci (strane 18-20)

Obeležavanje, pasoš, Veterinarska ambulanta Diamond pet, Detelinara, Novi Sad, dezurni veterinar, hitne intervencije, izlazak na teren, psi, macke, veterinarU slučaju uginuća životinje, vlasnik o tome obaveštava obeleživača, vraća mu Pasoš, koji se poništava, a životinja se odjavljuje iz Centralne baze podataka.

U slučaju promene vlasnika životinje, o tome se obaveštava ovlašćeni obeleživač, koji unosi novonastale promene u Pasoš i Centralnu bazu podataka.

Kod oštećenja ili nestanka Pasoša, vlasnik je dužan u roku od 7 dana da to prijavi ovlašćenom obeleživaču radi izdavanja novog Pasoša.

 

 

Sami benefiti obeležavanja pasa i mačaka, kao što su praćenje istorije vakcinacije, vraćanje životinje vlasniku u slučaju da se izgubi, kao i kontrolisano sprovođenje obavezne vakcinacije protiv besnila, očigledno nisu dovoljni da bi se vlasnici odlučili da mikročipuju svoje ljubimce. I pored zakonske obaveze obeležavanja pasa i mačaka, iz iskustva na terenu primećujemo da je poprilično velik broj nesavesnih vlasnika koji se ne pridržavaju toga, a pogotovo kada je reč o vlasnicima mačaka. Kontinuirana edukacija vlasnika, ali i redovnija zakonska kontrola vlasnika, kao i odgovarajuće visine kazni za nesavesne vlasnike, bi verovatno doprinela povećanju broja obeleženih životinja, a samim tim i boljem sprovođenju programa zaštite od besnila na ovim prostorima.